top of page

Love & Paragraffer

§ 1 Foreningens formål
Stk 1. At fremavle og skabe interesse for fysisk og mentale sunde - racetypiske hunde i henhold til United Kennel Clubs International (UCI) og UCI's standarder.
Stk. 2. At yde faglig viden til opdrættere i DDH.
Stk. 3. At medvirke til oprettelse af og samarbejde med specialklubber.
Stk. 4. Der ydes råd og vejledning til alle med interesse i DDH.


§ 2. Medlemskab i DDH
Stk. 1. Som medlem kan optages alle der fremsætter begæring herom. Dog undtaget personer der er dømt for vanrøgt, formidler køb og salg af hunde på en måde som strider mod DDHs interesser og som kan skade DDHs omdømme. Børn/juniorer kan optages som medlem. Medlemskabet medgiver ret til at optjene point til årets Barn/Junior.
Stk. 2. For at være valgbar til tillidsposter, skal man være myndig, have betalt kontingent og være medlem mindst 1 år.
Stk. 3. Manglende kontingentfornyelse betragtes som udmeldelse.

§ 3. Foreningens – år og kontingent.
Stk. 1. Foreningsåret følger kalenderåret fra 1/1 dog kun til 31/12
Stk. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og gælder for 2 personer i husstanden, som begge har stemmeret.

 

§ 4. Foreningens ledelse.
Stk. 1. DDHs øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af min. 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Klubben er hjemhørende på den siddende formands adresse.
Stk. 1A. Tegningsregler, foreningen tegnes overfor treidemand af Formand og Næstformand i foreningen.
Stk. 2. Alle der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal skriftlig meddele det, til den siddende formand, senest d. 31. december.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges for en 4 årig periode.
Stk. 4. Der vælges 3 suppleanter der sidder 1 år. Indtræder suppleanter i bestyrelsen, sidder de i det fratrådte bestyrelsesmedlems periode ud.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Stk. 6. Bestyrelsen er til daglig den øverste myndighed, alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Stk. 7. Bestyrelsen har ret til at supplere sig selv ved 1 eller flere bestyrelsesmedlemmers aftrædelse/eksklusion.
Vedkommende har stemmeret ved bestyrelsesmøder og sidder udtrådte medlems periode ud.

§ 5. Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er DDHs øverste myndighed.
Stk. 2. Kun medlemmer med gyldigt kvittering har adgang til generalforsamlingen. For at opnå stemmeret skal man have været medlem i mindst et halvt år.
Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes i første kvartal og skiftevis på Fyn, Jylland og Sjælland. Datoen offentliggøres mindst 3 uger før generalforsamlingen, hvor evt. forslag til ændringer til love og paragraffer, samt opstilling til bestyrelsen offentliggøres.
Stk. 3.b Dagsorden
1. valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (hvis dette skønnes nødvendigt)
3. Fremlæggelse af Formandsberetning. Samt evt. godkendelse
4. Fremlæggelse af Regnskab, samt evt. godkendelse
5. Forslag fra Bestyrelsen
6. Forslag fra Medlemmer
7. Valg til Bestyrelsen
8. Evt. (her kan intet bestemmes)
Stk. 4. Der kan ikke stemmes skriftligt eller pr. fuldmagt.
Stk. 4 b:Der kan kun afgives en stemme pr. opstillede bestyrelsesmedlem.
Stk. 5. Personer der er, eller har været aktive i andre hundeforeningers bestyrelse indenfor de sidste 2 år, kan ikke opstille til tillidsposter. Der kan opstilles to fra samme husstand, dog ikke som siddende formand og kasserer.

§ 6. Lovændringer.
Stk. 1. Lovændringer kan kun gennemføres på generalforsamlingen og vedtages ved simpelt flertal.
Stk. 2. Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december.


§ 7. Ekstraordinær general forsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 2/3 af medlemmerne ønsker dette eller på foranledning af en enig bestyrelse.
Stk. 2. Antallet af medlemmer skal på forlangende oplyses af formanden.
Stk. 3. Bestyrelsen skal underrettes med dagsorden og dato mindst 3 uger inden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 4. Enhver udgift i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, afholdes af dem – eller den som står for indkaldelsen.

 

§ 8. Eksklusion.
Stk. 1 Hvis et medlem modarbejder DDH’s interesser eller overtræder love og regler, kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem.
Stk. 2. Utilbørlig opførsel på udstillinger og skuer, utilbørlig omtale af en dommer i dennes udførsel af sit hverv, kan  medføre øjeblikkelig eksklusion.
Stk. 3. Det ekskluderede medlem, har ret til på førstkommende generalforsamling, at få prøvet sin sag. Dette skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage efter eksklusionen.
Stk. 4. Enhver eksklusion skal være tidsbestemt.

§ 9. Specialklubber.
Stk. 1. Der kan ansøges om oprettelse af en specialklub, enten for en race, eller for en bestemt gruppe af racer.
Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde formålsparagraf og forslag til klubbens vedtægter.
Stk. 3. DDHs formand, samt et bestyrelsesmedlem skal inviteres til stiftende generalforsamling.
Stk. 4. Hvis en person er ekskluderet fra DDH må personen ikke optages som medlem i nogen specialklub.
Stk. 5. Alle aktiviteter skal godkendes af DDHs bestyrelse. Der skal inviteres en fra DDHs bestyrelse til den årlige generalforsamling.
Stk. 6. Ved en specialklubs ophør henstår klubbens aktiver/overskud i DDH i 3 år. Dermed kan en ny klub indenfor de tre år opstartes for de/den pågældende specialklubs race(r), med den gamle specialklubs aktiver/overskud. Efter 3 år tilfalder aktiverne DDH.

 

§10. Foreningens opløsning.
DDHs opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling
hvis 3/4 af de fremmødte stemmer for en opløsning.
Stk. 2. I tilfælde af dette tilfalder evt. Formue Dyrenes Beskyttelse.

303269b8c6650c229994ca65e4d400e3.jpg
bottom of page